Chválu vzdajme Hospodinovi

Kompromis

          
Richard Čanaky
 Chválu vzdajme Hospodinovi
 
 
 C       F    C       G  C  F,G
 Chválu vzdajmeHospodinovi a vzývajmeJehomeno.
 
 C      F  C        G  C   F,G  
 Tebe, Pane,patríchvála, ja Tvojemenovzývam.  
   
Tiskni text z www.akordytexty.cz