Blíž k Tobě Bože můj- pohřební píseň

Mason Lowrit

1. Blíž tobě, Bože můj, jen tobě blíž,

   i když by do prachu tlačil mne kříž.

   Tvůj Duch mne povznese, v mé písni ozve se: 

   Blíž tobě,Bože můj, jen tobě blíž.


2. Když jako Jákob snad, tak znavený,

   svou hlavu složit chci na kameni,

   tu uzřím nebesa a duch můj zaplesá:

   Blíž tobě, Bože můj, jen tobě blíž.


3. A když noc pomine, tvůj přijde den,

   s úctou chci děkovat vždy tobě jen. 

   Vždyť všechna moje tíž je cestou k nebi výš,

   blíž tobě, Bože můj, jen tobě blíž.
Tiskni text z www.akordytexty.cz